BACK POWRÓT


The ear, W.Bruszewski, Galeria Wspó³czesna, Warszawa 1971